• FAQ

FAQ


CZY ZŁOŻENIE PISMA W SPRAWIE OPŁATY DODATKOWEJ ZAWIESZA TERMIN PŁATNOŚCI?

Złożenie pisma w sprawie opłaty dodatkowej nie zawiesza terminu płatności wynikającego z wystawionego zawiadomienia o ustaleniu faktu nieuiszczenia opłaty za postój.


W JAKI SPOSÓB NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY ZA POSTÓJ / DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UPRAWNIENIE DO ZEROWEJ STAWKI?

Dowód uiszczenia opłaty za postój lub dokument potwierdzający uprawnienie do zerowej stawki opłaty za postój należy przedstawić w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia osobiście, pisemnie bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy EPUAP. Korzystanie z niej wymaga założenia konta-profilu zaufanego na platformie. System generuje dla nadawcy potwierdzenie otrzymania pisma przez ZDiUM.


CO ZROBIĆ, JEŻELI ZOSTAŁ WPROWADZONY BŁĘDNY NUMER REJESTRACYJNY?

W przypadku wprowadzenia w parkomacie nieprawidłowego numeru rejestracyjnego pojazdu, za którego opłata była wnoszona, konieczne jest dostarczenie oryginału wydruku z parkomatu.


CZY MOŻNA PRZESŁAĆ KORESPONDENCJĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ?

Dopuszczalne jest przesłanie korespondencji drogą elektroniczną na adres e-mail: zdium@zdium.wroc.pl pod warunkiem, że do e-maila załączone zostanie zeskanowane własnoręcznie podpisane pismo zawierające imię, nazwisko i adres nadawcy. Niespełnienie powyższych wymogów spowoduje, że sprawa nie zostanie rozpatrzona. Uwaga! System pocztowy nie generuje dla nadawcy potwierdzenia otrzymania maila.


W JAKIM TERMINIE OTRZYMAM ODPOWIEDŹ?

Odpowiedzi na korespondencję dotyczącą wystawionego zawiadomienia o ustalenia faktu nieuiszczenia opłaty za postój/opłaty dodatkowej udzielane są wg kolejności wpływu. Do czasu wszczęcia postępowania egzekucyjnego, przy załatwianiu sprawy nie obowiązują terminy wskazane w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego.


GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O ULGI DOT. UMORZENIA NALEŻNOŚCI?

Wnioski o udzielenie ulgi dotyczące umorzenia należności, rozłożenie jej na raty bądź prolongaty terminu zapłaty należy składać na adres:

Prezydent Wrocławia
Urząd Miejski
Wydział Inżynierii Miejskiej
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław


CO W PRZYPADKU ZBYCIA POJAZDU, NA KTÓRY WYSTAWIONO UPOMNIENIE?

W przypadku zbycia pojazdu, na który wystawione zostało upomnienie, w celu zmiany zobowiązanego, niezbędne jest przedstawienie dokumentu zbycia pojazdu potwierdzonego pieczęcią urzędu właściwego do zgłoszenia zmiany właściciela pojazdu. Korespondencję w przedmiotowej sprawie należy wnosić pisemnie bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy EPUAP. Korzystanie z niej wymaga założenia konta-profilu zaufanego na platformie. System generuje dla nadawcy potwierdzenie otrzymania pisma przez ZDiUM.

Dopuszczalne jest przesłanie korespondencji drogą elektroniczną na adres e-mail zdium@zdium.wroc.pl pod warunkiem, że do e-maila załączone zostanie zeskanowane własnoręcznie podpisane pismo zawierające imię, nazwisko i adres nadawcy. Niespełnienie powyższych wymogów spowoduje, że sprawa nie zostanie rozpatrzona. Uwaga! System pocztowy nie generuje dla nadawcy potwierdzenia otrzymania maila.

Zmień wielkość czcionki
Kontrast