• Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej spp.zdium.wroc.pl.

Data publikacji strony internetowej:  2019-02-08.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2022-03-09.

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Niedostępne elementy i treści

 • Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych.
 • Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 • Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.
 • Nie udostępniliśmy formularza kontaktowego, który posiadałby etykiety tekstowe powiązane z polami. To może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Można skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są upublicznione w zakładce Kontakt.
 • Filmy umieszczane w serwisie nie mają tłumaczenia na polski język migowy (PJM).

 

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

 

Strona internetowa Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania i Strefy Płatnego Parkowania we Wrocławiu zawiera:

 • mapę serwisu, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach,
 • narzędzia dostępności, są to:
  • zmiana rozmiaru tekstu,
  • kontrast elementów na stronie,
  • podkreślenie linków,
  • podświetlenie linków
  • wybór czcionki.
 • narzędzia ułatwiające korzystanie ze strony internetowej są dostępne po prawej stronie portalu. Jest to żółty piktogram z czarno-niebieskim znakiem przedstawiającym osobę na wózku inwalidzkim i znakiem wyboru.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-09

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez firmę KBU Sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

 

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona internetowa została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

W Przeglądarce Internet Explorer zgodnie z instrukcją przeglądarki skrót klawiszowy do przechodzenia między elementami to Ctrl + Tab.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

Informacje na temat procedury

Szczegółowe informacje o procedurze wnioskowo-skargowej znajdziecie Państwo na stronie Deklaracja o dostępności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Wnioski o zapewnienie dostępności cyfrowej mogą być wnoszone m.in.:

Wzór wniosku jest dostępny TUTAJ.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Prezydenta Wrocławia:
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
e-mail: kum@um.wroc.pl
tel. +48 71 777 77 77

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej Biura Obsługi Interesanta Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu znajdziecie Państwo na stronie Deklaracja o dostępności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Zmień wielkość czcionki
Kontrast