• Dla osób niepełnosprawnych

Dla osób niepełnosprawnych


Uprawnienia do bezpłatnego postoju pojazdów w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania i w Strefie Płatnego Parkowania we Wrocławiu przysługują:

  • osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej, posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N
  • przedstawicielom ustawowym lub małżonkom w/w osób niepełnosprawnych
  • innym osobom przewożącym w/w osobę niepełnosprawną.

Dokumentem potwierdzającym, że pojazd samochodowy używany jest przez osobę niepełnosprawną uprawnioną do bezpłatnego postoju jest identyfikator „0”. Identyfikator „0” wydawany jest uprawnionemu użytkownikowi drogi, o którym mowa w § 4 ust. 1 uchwały nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 r. (…) ze zmianami w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 5249), zwanej dalej uchwałą.

Wzór i zasady wydawania identyfikatorów znajdują się TUTAJ.

Osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) posiadają uprawnienia do bezpłatnego postoju pojazdów wyłącznie na miejscach zastrzeżonych dla osób niepełnosprawnych (kopertach).

Wykaz miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych znajduje się TUTAJ.

Zmień wielkość czcionki
Kontrast